ប្ដូរភាសា :

ឯកសារច្បាប់និងបទប្បញ្ញត្តិ

ID File Name Type Of File Publish Date Action
1 ច្បាប់គោលទាំងបីទាក់ទងនឹងវិស័យយុត្តិធម៌ Law 21 July 2015
2 ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា Law 06 July 2016