ប្ដូរភាសា :

ច្បាប់គោលទាំងបីទាក់ទងនឹងវិស័យយុត្តិធម៌